แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 55
1
กฎหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560) เล่ม 2 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571705_th_3056819กฎหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560) เล่ม 2 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ผู้แต่ง: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 524 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง กู้ยืมเงิน ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571705_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2016คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 281 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่โครงสร้าง 
 เจาะข้อสอบ การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ 
 เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม สภาพการณ์ปัจจุบันทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ.2551 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 
 เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1829ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTERปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า 263 หน้า รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป) สารบัญ ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนโยบายการค้าระหว่างประเทศปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ. 2522ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Wordแนวข้อสอบMicrosoft Wordความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Excel แนวข้อสอบ Microsoft Excelความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPointแนวข้อสอบ Microsoft Power Point เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/151

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลย 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2090ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 281 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง
ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐
การพัฒนาศักยภาพสตรี 
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ 
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ 
แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม 
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/164


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979854-6884737-ไฟล์+PDF+คู่มือ+แนวข้อสอบ+นายร้อยตำรวจหญิง+สำนักงานตำรวจแห่งชาติ+พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979854_th 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

รหัสสินค้า: 005466
ราคา: 320.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2559
จำนวนหน้า 500 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

1 วิชาภาษาไทย
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 1
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 2
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 3 
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 4
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 5
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 6
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 7

2. วิชาวิทยาศาสตร์
- เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 164 ข้อ พร้อมคำอธิบาย

3 วิชาคณิตศาสตร์
- เจาะเนื้อหาเรื่องเซต
- เจาะเนื้อหาตรรกศาสตร์
- เจาะเนื้อหาระบบจำนวนจริง
- เจาะเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
- เจาะเนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่่น
- เจาะเนื้อหาเรขาตณิตวิเคราะห์
- เจาะเนื้อหาฟังก์ชั่นเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม
- เจาะเนื้อหาตรีโกณมิติและการประยุกต์
- เจาะเนื้อหาเวกเตอร์
- เจาะเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน
- เจาะเนื้อหากำหนดเชิงเส้น
- เจาะเนื้อหาความน่าจะเป็น 
- เจาะเนื้อหาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
- เจาะเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาการแจกแจงปกติ
- เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

4 วิชาภาษาอังกฤษ
- ความสอดคล้องของประธานและกริยา
- การใช้ Verb to have
- กริยาไม่แท้ 
- คำคุณศัพท์ (Adjective)
- คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
- ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless)
- การใช้ as if / as though
- การใช้ wish
- การใช้กลุ่มยกเว้น 
- การใช้ Passive Construciton
- Word Choice
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
- ข้อสอบไวยากรณ์
- ข้อสอนการสนทนา (conversation)
- ข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
- ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading passages)
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 
http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2096คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
งานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/152


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1808
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า 292 หน้า 
รูปแบบ :    eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ 
 
ประวัติกรมชลประทาน ทำเนียบผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ.2485
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482
สรุปเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
งานธุรการสั่งซื้อได้ที่ www.attorney285.com
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
เลขรหัสหนังสือ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ตัวอย่างการมอบหมายหรทอมอบอำนาจตามกฎหมาย
เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 2 ชุด
เจาะแนวข้อสอบงานสารธุรการ
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน
เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน พ.ศ.2585
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
เจาะข้อสอบงานบุคคลและการบริหารงานบุคคล
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา

.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_3922843ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
ผู้แต่ง : ฉัตรฑากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ มิถุนายน 2559
จำนวนหน้า: 168 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
   หมวด 1 บทนิยาม
   หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา
   หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ส่วนที่ 1 โทษ
   หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา
   หมวด 5 การพยายามกระทำความผิด
   หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ภาค 2 ความผิด
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
   หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
   หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ลักษณะ 3ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
   หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
   หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงและการแปลง
   หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
   หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
   หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
   หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต
   หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย
   หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
   หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย/คนชรา
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
   หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ
   หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
   หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
   หมวด 1 ความผิดฐานลักทรพย์ แลวิ่งราวทรัพย์
   หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
   หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
   หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
   หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก
   หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร
   หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
   หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก
ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
ภาค 3 ลหุโทษ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1848คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยรวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTERปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า 255 หน้า รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาวขนาด A4 สารบัญ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้โรคกล้าไม้ในเรือนเพาะชำการดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ การปักชำ การเพาะเมล็ดการต่อกิ่ง แมลงศัตรูพืชการกำจัดสัตว์ศัตรูพืชแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 1. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 2. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 3. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 4.แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตรชุดที่ 5. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2096คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
งานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/152


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)11
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2095คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 247 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
วิสัยทัศน์ พันะกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP
มอก. คืออะไร 
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)”
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐานการผลิตอาหาร
แนวทางการผลิตอาหารให้ถูกหลัก GMP 
หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร
การสุขาภิบาลอาหาร
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาหารและยา พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข 
รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร 
แนวข้อสอบมาตรฐานการผลิตอาหาร 
 เจาะข้อสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/160


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
คู่มือเตรียมสอบสรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1804คู่มือเตรียมสอบสรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนหน้า 234 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
  - ประวัติกรมชลประทาน
  ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
  - พระราชบะญญัติการชลประทาน พ.ศ. 2485
  - สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พรบ. การชลประทาน พ.ศ.2482
  - สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
  - กฎ กระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ 2554
  - งานธุรการ
  - การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
  - ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
  - ระบบการจัดเก็บเอกสาร
  - เลขรหัสหนังสือ
  - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  - ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 3
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 4
  - เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 5
  - เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  - เจาะข้อสอบงานธุรการ
  - เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
  - เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2485

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 800 ข้อ ระดับ ปวช.ปวส. พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1841ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 800 ข้อ ระดับ ปวช.ปวส. พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560จำนวนหน้า 399 หน้า รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป) สารบัญ ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญาแนวข้อสอบวิเคราะห์และสรุปเหตุผล แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรมเฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรมแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษาเฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษาแนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมยแนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล  แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต แนวข้อสอบ ตาราง กราฟ และแผนภูมิแนวข้อสอบ การอ่านข้อมูลจากตาราง แนวข้อสอบภาษาไทยแบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ  ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ ลักษณะนิสัยแนวข้อสอบคุณลักษณะนิสัย ตัวอย่าง ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 800 ข้อ ระดับ ปวช.ปวส. พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/81

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1834ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า 239 หน้า รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป) สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมป่าไม้ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้วันสำคัญทางป่าไม้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ นโยบาย รมว.ทส. ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้ ชนิดของป่า การอนุรักษ์ป่าไม้ การปลูกป่า ผลิตผลจากป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ การป้องกันป่าไม้ การป้องกันไฟป่า การป้องกันแมลงและโรคป่าไม้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ป่าไม้กับโลกร้อน การวิจัยด้านป่าไม้ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ โครงการพระราชดำริ การบริหารป่าชุมชน การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้  ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้การปลูกและบำรุงรักษากล้าไม้ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกล้าไม้ขั้นตอนการทำงานแนวทางการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้การจัดเรือนเพาะชำกล้าไม้รูปแบบการจัดวางเพาะชำระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484แก้ไขล่าสุด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญากฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545 ราคา 259 บาท 

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน โดย พิชัย นิลทอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744713_th_5962001ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน โดย พิชัย นิลทองคำ ขนาด เล็กผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ : 1 พ.ศ. 2560 พฤษภาคมจำนวนหน้า: 776 หน้าขนาด : เล็กรูปแบบ : ปกอ่อน พลาสติก ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน สารบัญ ประมวลกฎหมายแพ่งบรรพ 1 หลักทั่วไปพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ 2535ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อความเบื้องต้นหลักทั่วไปลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคลหมวด 1 บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 1 สภาพบุคคลส่วนที่ 2 ความสามารถส่วนที่ 3 ภูมิลำเนาส่วนที่ 4 สาบสูญหมวด 2 นิติบุคคลส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปส่วนที่ 2 สมาคมส่วนที่ 3 มูลนิธิลักษณะ 3 ทรัพย์ลักษณะ 4 นิติกรรมหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 แสดงเจตนาหมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมหมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาลักษณะ 5 ระยะเวลาลักษณะ 6 อายุความหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 กำหนดอายุความ บรรพ 2 หนี้ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 1 วัตถุแห่งหนี้หมวด 2 ผลแห่งหนี้ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ส่วนที่ 4 เพิกถอนฉ้อฉลส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วงส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ1. บุริมสิทธิสามัญ2. บุริมสิทธิพิเศษ(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ (ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ 3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ4. ผลแห่งบุริมสิทธิหมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนหมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้องหมวด5 ความระงับหนี้ส่วนที่ 1 การชำระหนี้ส่วนที่ 2 ปลดหนี้ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกันลักษณะ 2 สัญญาหมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญาหมวด 2 ผลแห่งสัญญาหมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับหมวด 4 เลิกสัญญา ลักษณะ 3 จัดการนอกสั่งลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ลักษณะ 5 ละเมิดหมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดหมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดหมวด 3 นิรโทษกรรม บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ซื้อขายหมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขายส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขายส่วนที่ 1 การส่งมอบส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดหมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อหมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่างส่วนที่ 1 ขายฝากส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบส่วนที่ 3 ขายทอดตลาดลักษณะ 2 แลกเปลี่ยนลักษณะ 3 ให้ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าหมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าหมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่าลักษณะ 5 เช่าซื้อลักษณะ 6 จ้างแรงงานลักษณะ 7 จ้างทำของลักษณะ 8 รับขนหมวด 1 รับขนของหมวด 2 รับขนคนโดยสารลักษณะ 9 ยืมหมวด 1 ยืมใช้คคงรูปหมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลืองลักษณะ 10 ฝากทรัพยื หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 วิธีเฉพาะการฝากเงินหมวด 3 วิธีเแพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรมลักษณะ 11 ค้ำประกันหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันลักษณะ 12 จำนองหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 สิทธอจำนองเพียงใดหมวด 3 สิทธิและหน้าที่ ของผู้รับจำนองและผู้จำนองหมวด 4 การบังคับจำนองหมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองหมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองลักษณะ 13 จำนำหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำหมวด 3 การบังคับจำนำหมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้าหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการหมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทนหมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกหมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนหมวด 6 ตัวแทนค้าต่างลักษณะ 16 นายหน้า ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความลักษณะ 18 การพนันและขันต่อลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัดลักษณะ 20 ประกันภัยหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ประกันวินาศภัยส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขนส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุนหมวด 3 ประกันชีวิตลักษณะ 21 ตั๋วเงินหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ตั๋วแลกเงินส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงินลส่วนที่ 2 การรับรองส่วนที่ 3 อาวัลส่วนที่ 4 การใช้เงินส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า(1) การรับรองเพื่อแก้หน้า(2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้าส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงินส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับหมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงินหมวด 4 เช็ค หมวด 5 อายุความหมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหายลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัทหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป้นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอกส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากันหมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมวด 4 บริษัทจำกัดส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัดส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป2. กรรมการ3. ประชุมใหญ่4. บัญชีงบดุล5. เงินปันผลและเงินสำรอง6. สมุดและบัญชีส่วนที่ 4 การสอบบัญชีส่วนที่ 5 การตรวจส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุนส่วนที่ 7 หุ้นกู้ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัดส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากันส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าวส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้างส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดหมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดหมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้างลักษณะ 23 สมาคม บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิื หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้ กรรมสิทธิ์หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวมลักษณะ 3 ครอบครองลักษณะ 4 ภาระจำยอมลักษณะ 5 อาศัยลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดินลักษณะ 7 สิทธิเก็บกินลักษณะ 8 ภาระติดพันธ์ในอสังหาริมทรัพย์ บรรพ 5 ครอบครัวลักษณะ 1 การสมรสหมวด 1 การหมั้นหมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรสหมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาหมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรสหมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรสลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตรหมวด 1 บิดามารดาหมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรหมวด 3 ความปกครองหมวด 4 บุตรบุญธรรมลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู บรรพ 6 มรดกลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกหมวด 2 การเป็นทายาทหมวด 3 การตัดมิให้รับมรดกหมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดกหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 แบบพินัยกรรมหมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรมหมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรมหมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรมลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดกหมวด 1 ผู้จัดการมรดกหมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดกหมวด 3 การแบ่งมรดกลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับลักษณะ 6 อายุความ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ 2499ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไปลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปหมวด 1 บทนิยามหมวด 2 การใช้กฎหมายอาญาหมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ 1 โทษส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษหมวด 4 ความรับผิดในทางอาญาหมวด 5 ความพยายามกระทำความผิดหมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุนหมวด 7 การกระทำความผิดหลายบท หรือหลายกระทงหมวด 8 การกระทำความผิดอีกหมวด 9 อายุความลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ ความผิดลหุโทษภาค 2 ความผิดลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรหมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครองหมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานหมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมหมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมหมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนาลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเอกสารหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตราหมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋วหมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสารหมวด 4 ความผิเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้าลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายหมวด 1 ความผิดต่อชีวิตหมวด 2 ความผิดต่อร่างกายหมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูกหมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชราลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงหมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพหมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับหมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาทลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกงหมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้หมวด 5 ความผิดฐานยักยอกหมวด 6 ความผิดฐานรับของโจรหมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุกลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพภาค 3 ลหุโทษระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยกรกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันฯหมวด 1 บททั่วไปหมวด 2 จำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันฯหมวด 3 แนวปฎิบัติในการมีคำสั่งให้ทำงานฯหมวด 4 แนวปฏิบัติในการสั่งเปลี่ยนสถานที่ฯแบบฟอร์ม คำร้อง บส.1แบบฟอร์ม ประวัติจำเลย (บ.ส.2)  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540ชื่อพระราชบัญญัติวันใช้บังคับบทนิยามข้อตกลงในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมข้อตกลงที่จำกัดสิทธิเสรีภาพสัญญาระหว่างผู้บบริโภคกับผู้ประกอบการสัญญาที่มัดจำข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าความตกลงที่ต้องห้ามโดยกฎหมายการวินิจฉัยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมข้อสัญญาที่ไม่ทำตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่พระราชบัญญัติที่ไม่ใฃ้บังคับความเห็นผู้เชี่ยวชาญค่าป่วยการของผู้เชี่ยวชาญรักษาการตามพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ.2544ชื่อพระราชบัญญั้ติวันใช้บังคับบทนิยามรักษาการแทนหมวด 1 บททั่วไปหมวด 2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาหมวด 3 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหมวด 4 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาหมวด 5 การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาหมวด 6 การยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอและการอุธรณ์หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่หมวด 8 บทกำหนดโทษบทเฉพาะกาลรายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744642.744713_th

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 55